תקנון ונהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס ושיעורי נגינה לשנת תש"ף

החוגים יחלו את פעילותם ב- 1.9.2019  ויסתיימו ב- 30.6.2020.

המתנ"ס מתחייב כי בכל חוג שבועי יתקיימו לפחות 38 מפגשים שנתיים.

בכל מקרה של ביטול חוג עקב מחלה או היעדרות של מורה החוג, יעשה המורה כל שביכולתו על מנת לקבוע שיעור השלמה.

במקרה של ביטול חוג עקב אירוע קהילתי של המתנ"ס תצא על כך הודעה מוקדמת לכל משתתפי החוג.

כללי

 1. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של 10 נרשמים, אלא אם צוין אחרת.
 2. פעילות ללא מינימום משתתפים תבוטל.
 3. בכל חוג ייקבע מספר מקסימלי של משתתפים ומעליו לא יתקבלו משתתפים נוספים.
 4. במהלך שנת הפעילות ייתכנו שינויים בזמני הפעילות ובמיקומן מסיבות שאינן תלויות במתנ"ס.
 5. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון – מילואים, מחלה, אירוע יישובי – ובלבד שיהיו 32 שיעורים שנתיים בכל חוג המתקיים אחת לשבוע.
 6. כל משתתף זכאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לכל חוג. במידה והמשתתף ממשיך בחוג, הוא יחויב עבור שיעור הניסיון.

הרשמה

 1. לכל החוגים ניתן להירשם באמצעות האתר שכתובתו: www.matnaslehavim.org.il
 2. בכל החוגים הכוללים פעילות גופנית, יתבקשו המשתתפים לחתום על הצהרת בריאות. חלק מפעילויות הספורט מחייבות גם אישור רופא.
 3. חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום עבור מופעי סוף שנה ו/או תלבושות.

תשלום

 1. דמי השתתפות לפעילויות השונות, ישולמו ב-10 תשלומים רצופים ושווים באמצעות הוראת קבע.
 2. לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים.

ביטול השתתפות

 1. ביטול השתתפות במהלך הפעילות, ואחרי פרק הזמן לניסיון יתבצע רק על פי פניה מנומקת בכתב ובצירוף האישורים המתאימים שיוגשו למזכירות המתנ"ס.
 2. הודעות ביטול שהגיעו לאחר ה- 1 לחודש, יכנסו לתוקפן בחודש שאחרי.
 3. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה תשלום בעבור חודש מלא.
 4. אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה עילה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.
 5. ביטול ההשתתפות ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת כל חוב שהיה למשתתף כלפי המתנ"ס.
 6. לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 7. בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במתנ"ס.

ביטוח

 1. כל המשתתפים הרשומים בפעילויות השונות במתנ"ס להבים מבוטחים בביטוח צד ג'.

 נוהל הנחות

 1. חוג ראשון למשתתף – תשלום מלא
 2. בשיעורי נגינה בלבד תינתן הנחת אחים של 5% מהאח השני ואילך (מהמחיר הנמוך) .
 3. חוג שני ומעלה למשתתף (לא כולל נגינה) – 10% מהמחיר הנמוך.
 4. ההנחה תינתן אך ורק למי שמסדיר התשלום מראש לכל השנה לתקופה של 10 חודשים.
 5. בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.